Regulamin

Regulamin sklepu internetowego ViveSano dla Konsumentów

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym
prowadzonym przez Bogumila Dausend (dalej nazwanej ViveSano) pod adresem www.vivesano.eu
Prosimy o przeczytanie regulaminu przez złożeniem zamówienia. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

1. Zakres

Poniższe warunki umowy mają zastosowanie do wszystkich kontaktów handlowych między ViveSano a Klientem/Konsumentem. W momencie zawarcia umowy ważny jest aktualny regulamin umowy.
Klienci/Konsumenci w rozumieniu warunków umowy są osoby fizyczne, korzystające ze sklepu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.
Odmienne, sprzeczne lub dodatkowe warunki umowy nie stanowią części umowy i nie są ważne, chyba że strony wyraźnie postanowią inaczej.

2. Składanie zamówień czyli zawarcie umowy

Złożenie zamówienia równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na zawarcie umowy sprzedaży i oświadczeniem o znajomości regulaminu działalności sklepu i jego przestrzeganiu, jak również na wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu zrealizowania zamówienia przez ViveSano. Dane Klienta nie będą udostępnione osobom trzecim.
Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową lub drogą mailową.
Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo
poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który zamówiony towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, ViveSano skontaktuje się z Klientem. Jeśli
kontakt z Klientem nie będzie możliwy, ViveSano ma prawo do anulowania zamówienia.
Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma automatyczną odpowiedź od ViveSano potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
Klient musi zapewnić, że jego adres e-mailowy jest prawidłowy, tak, aby wysyłany e-mail przez ViveSano mógł dotrzeć do odbiorcy, w szczególności, gdy Klient korzysta z filtrów antyspamowych.

Wszystkie towary oferowane przez ViveSano są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych.

Oferty z ViveSano mogą ulec zmianie, zmiany cen są zastrzeżone. Za błędy w druki ViveSano nie jest odpowiedzialne.

Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.vivesano.eu są cenami brutto (zawierają VAT) i są podane w euro. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

3. Warunki wysyłki, osobisty odbiór towaru

Zamówienie i rachunek są wysyłane na adres zamawiającego, chyba że adres dostawcy jest inaczej określony. ViveSano poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym
formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
Dostawa towaru jest realizowana za pośrednictwem firm kurierskich lub poczty hiszpańskiej (Correos). Jeżeli z winy Klienta towar nie dotrze do adresata, koszty wysyłki ponosi Klient.
Zamówione produkty można odebrać samemu w biurze ViveSano. W tym wypadku strony muszą uzgodnić telefonicznie lub poprzez e-mail datę odbioru towaru. Koszty przesyłki przy takim odbiorze odpadają.
Czas wysyłki produktów wynosi od dwóch do pięciu dni od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia i akceptacji formy płatności.

4. Terminy dostawy

Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na konto bankowe podane w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem
dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą kredytową.
W zależności od dostępności towaru i kraju zamieszkania odbiorcy, czas dostawy wynosi od czterech do dziesięciu dni. Utrudnienia w dostępności surowców mogę przedłużyć terminy dostawy lub nawet ViveSano może z tego powodu odstąpić od obowiązku dostawy. W takim przypadku klient zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Za jakiekolwiek inne opóźnienia w dostawie ViveSano nie ponosi odpowiedzialności.

5. Ceny i warunki płatności

Ceny produktów obejmują aktualnie obowiązujący VAT w Hiszpanii. Koszty dodatkowe, takie jak koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia nie są wliczone w cenę. Oferty ViveSano nie są wiążące. Rachunki muszą być płacone w całości.
W przypadku dostaw do krajów spoza Unii Europejskiej lub do krajów, w których nie obowiązuje euro, Klient może ponieść dodatkowe koszty za przelew, wymianę waluty i cło.
Klient może wybierać spośród kilku opcji płatności określonych w sklepie internetowym Vivesano Płatności.

7. Koszty wysyłki

Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Klient.
Uszkodzenia powstałe w czasie dostawy i transportu będą rozpatrywane tylko wtedy, gdy usterka zostanie odkryta w obecności pracownika firmy kurierskiej. W takim przypadku niezbędne jest spisanie protokołu szkody w obecności pracownika firmy kurierskiej i pisemne powiadomienie o tym ViveSano w ciągu trzech dni roboczych. Uszkodzona przesyłka musi zostać zachowana w celu wypłaty odszkodowania.

8. Odstąpienie od umowy

W ciągu 14 dni od zawarcia umowy, Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Klient jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia usługodawcę o odstąpieniu od umowy i do natychmiastowego zwrotu towaru na adres ViveSano, B. Dausend Cariñena, C / 31, 29740 Torre del Mar, Hiszpania. Koszty powrotnej wysyłki są ponoszone przez Klienta. Pieniądze za towar zostaną zwrócone Klientowi w ciągu jednego tygodnia po otrzymaniu towaru przez ViveSano.

9. Zwrot towaru

Kupujący może skorzystać z prawa odesłanie przesyłki w terminie trzech dni od momentu otrzymania przesyłki pod warunkiem przesłania w oryginalnym opakowaniu, bez śladów noszenia, z kopią faktury, na własny koszt na adres ViveSano. Dotyczy to również opakowania. Koszty przesyłki ponosi Konsument. W przypadku stwierdzenia śladów użytkowania towaru, przesyłka ponownie zostanie odesłana na adres zamawiającego i na jego koszt..
Przed odesłaniem towaru należy skontaktować się z Vivesano info@vivesano.eu Pozwoli to na ustalenie właściwej procedury zwrotu.
Pieniądze za towar zostaną zwrócone w ciągu jednego tygodnia po otrzymaniu towaru na konto Klienta.

10. Brak możliwości odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej z ViveSano nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb lub też której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
Również kosmetyki nie podlegają zwrotom lub wymianie.

11. Odmowa odbioru zamówionego towaru

Jeżeli Kupujący odmawia przyjęcia zamówionego towaru, przy czym wcześniej nie doszło do odstąpienia od umowy sprzedaży, Klient zsotanie obciążony opłatą manipulacyjną w wysokości 20,- EUR plus koszty opakowania i wysyłki. Ten rachunek jest do natychmiastowego zapłacenia przez Kupującego.

12. Ochrona danych klienta

Do realizacji zamówienia niezbędne są dane, które są przetwarzane i przechowywane przez system komputerowy. Dane osobowe Konsumenta są traktowane jako poufne i nie udostępniane osobom trzecim.

13. Zastrzeżenie prawa własności

Do momentu pełnej zapłaty za zamówione produkty ich właścicielem jest ViveSano.

14. Klauzula salwatoryjna

Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszej umowy okażą się nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych.

15. Obowiązujące prawo

Dla rozpatrywania wszelkich sporów pomiędzy stronami wynikających z umowy sprzedaży ma zastosowanie prawo Hiszpanii.